Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A LETÖLTÉS-ért kattintson ide!
a Net-Tech Consulting Kft.

Online Számlázó (www.onlineszamlazo.hu) szolgáltatására vonatkozóan

 

Kérjük, hogy a megrendelést megelőzően figyelmesen olvassa el a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót, és amennyiben nem ért egyet az azokban foglaltakkal, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Az onlineszamlazo.hu weboldal üzemeltetője:

Cégnév: Net-Tech Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1191 Budapest Kisfaludy utca 16. 6/18.

Adószám: 13414300-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-734001

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Bankszámlaszám: 10700347-42295804-51100005 (HUF),

10700347-42295804-50000005 (EUR)

IBAN szám: HU46 1070 0347 4229 5804 5000 0005

SWIFT: CIBHHUHB

 

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Ügyfélszolgálati telefon: +36 30 426 6905 (munkanapon 10-16 óra között)

Általános kérdések, online segítségnyújtás: ufsz@onlineszamlazo.hu

A számlázóprogram neve: OnlineSzamlazo

A számlázóprogram azonosítója: ONLINESZAMLAZO

 

2. A SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

2.1. A Net-Tech Consulting Kft. az onlineszamlazo.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújt elektronikus számlázási szolgáltatást Felhasználói részére, mely szolgáltatás keretében Felhasználó papír alapú és elektronikus számlát állíthat ki. 

2.2. A weboldalon történő megrendeléssel és annak visszaigazolásával a jelen Általános Szerződési Feltételekben (“ÁSZF”) foglaltak szerint, elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Net-Tech Consulting Kft. (továbbiakban: “Szolgáltató”) és a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: “Felhasználó”) között. Szolgáltató és Felhasználó együttesen a továbbiakban “Felek”.

2.3. Jelen ÁSZF a Felek között létrejövő, a szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával Felhasználó elfogadja, és magára nézve érvényesnek tekinti a Net-Tech Consulting Kft. által szabott feltételeket. 

2.4. Felhasználó garantálja, hogy amennyiben más személy számára rendeli meg a Szolgáltatást, a jelen ÁSZF rendelkezéseit valamennyi érintett személy részéről is betartatja, illetve a más személytől a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges hozzájárulásokkal rendelkezik. 

2.5. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et weboldala kezdőoldaláról elérhető módon olyan formában teszi hozzáférhetővé, amely biztosítja, hogy Felhasználó azt kinyomtathassa, tárolja és előhívja.

2.6. A szerződéskötés nyelve a magyar, és a szerződésre a magyar jog hatályos. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

2.7. A szerződés megkötésének napja az a nap, amikor a megrendelést Szolgáltató visszaigazolja Felhasználó részére. A szerződés elektronikus úton megkötött, írásba nem foglalt szerződésnek minősül. A Megrendelést a Szolgáltató iktatja és nyilvántartja a megrendelés napjától számított 6. naptári év utolsó napjáig, mely idő alatt a szerződést Szolgáltató a Felhasználó kifejezett kérésére bármikor hozzáférhetővé teszi a Felhasználó számára.

2.8. A jelen ÁSZF figyelmeztetés ellenére történő ismételt megsértése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználói fiók bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.

3. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A SZERZŐDÉS TARTALMA

3.1. Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó részére az általa a Felhasználólapon kiválasztott csomag szerinti szolgáltatást nyújtja, melyért Felhasználó a Szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni. A Szolgáltató a számlázóprogram azon konkrét funkcióinak a használatát biztosítja az előfizető számára, amelyet az adott és megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. A Szolgáltatás tartalmára vonatkozó információk a Weboldalon térítésmentesen elérhetőek.

3.1.1. Szolgáltató 15 napon belül tájékoztatja a Felhasználót, amennyiben a Szolgáltatás díjai, árai változnak, valamint ezen változást átvezeti a Weboldalon. A díjmódosítás előtt megrendelt és kiegyenlített Szolgáltatás díjait az árváltozás nem érinti.

Díjak, árak: https://www.onlineszamlazo.hu/

3.1.2. Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok igénybevehetősége keretében a Weboldalon elérhető számlázóprogram (a továbbiakban: Számlázóprogram) funkcióinak igénybevételére, a számlák és a Felhasználó által megadott adatok elektronikus tárolására, azok előhívására, bankszámla történetek feltöltésére biztosít lehetőséget Felhasználó számára.  A Számlázóprogram funkcióinak helyes használata érdekében kérjük tekintse át a Dokumentáció / Felhasználói dokumentáció menüpontban elérhető kézikönyvet a Weboldalra történő bejelentkezést követően.

3.2. Ajánlat, Ajánlati kötöttség

3.2.1. Felhasználó megrendelése ajánlatnak minősül. A Szolgáltató a megrendelésről azonnal, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználónak e-mail útján, a Felhasználó ajánlati kötöttsége az Üzenet megérkezéséig, de legkésőbb 48 óráig  áll fenn. A megrendelést visszaigazoló üzenet küldésével egyidejűleg aktiválódik a Szolgáltatás.

3.2.2. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató egyéb módon sem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3.2.3. A Felhasználó ajánlatától számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről szerződéses ajánlatnak.


3.3. Megrendelés

3.3.1.Felhasználó számára a Szolgáltatás használata kizárólag a Szolgáltató weboldalán történő megrendelés elküldése és aktiválása után lehetséges.

3.3.2. A Felhasználó a megrendelés során a megfelelő jelölőnégyzetek aktiválásával nyilatkozik arról, hogy elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint megismerte és egyetértőleg elfogadta a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatóját. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat rögzíti, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

3.3.3. A Szolgáltató térítésmentes hozzáférési lehetőséget is biztosít a Szolgáltatáshoz a Felhasználó részére, mely csakúgy, mint a térítéses szolgáltatás a megrendelés visszaigazolását követően aktiválásra kerül és elérhető. A megrendelés után igénybe vehető térítésmentes szolgáltatást a Szolgáltató határozatlan időtartamra, de legfeljebb a Felhasználó profiljának törléséig nyújtja.

3.3.4. A megrendelés során a Felhasználónak valós e-mail címet kell megadnia, valamint kötelező megadnia azokat az adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához és a számlázáshoz szükségesek. Azokat az adatokat, amelyeket kötelező megadni, a rendszer * (csillag) szimbólummal jelöli, ezen adatok megadása nélkül a Szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató nem fogadja el.

3.3.5. A Szolgáltató a Felhasználóhoz a megrendelést követően elektronikus úton, a megrendelés során megadott e-mail címre továbbítja visszaigazolását arról, hogy a Felhasználó megrendelése sikeres volt, ezzel Szolgáltató elfogadta Felhasználó ajánlatát. A  megrendelésről szóló visszaigazolás tartalmazza a sikeres megrendelés tényét, a Felhasználó által megadott e-mail címet, a Szolgáltató által küldött jelszót, valamint a Szolgáltatás megrendelésére és a Szolgáltatás díjszabására mutató hivatkozásokat, továbbá lehetőséget nyújt az e-mail címzettjének arra, hogy jelezze, amennyiben a megrendelést nem ő kezdeményezte a Szolgáltatónál. Emellett a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail tartalmazza a Felhasználó által választott csomagot, valamint a fizetendő díjat.

3.3.6. A Felek között a szerződés a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával lép hatályba. A szerződés nem írásban megkötöttnek, hanem elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató a megrendelés és a megrendelés visszaigazolásának számán iktat.

3.3.7. A megrendelés elküldését követően a Felhasználó által megadott e-mail címének és az Szolgáltató által küldött jelszavának megadásával léphet be

3.3.8. A Felhasználó a megrendelés során megadott adatait a szolgáltatás igénybevétele során profiljába belépve bármikor módosíthatja. Kizárólag a Felhasználó felelős azért, ha a kötelezően megadandó adataiban beállott változásokat nem módosítja, és ennek következtében nem tudja a szolgáltatást igénybe venni. Amennyiben ezen adatok változásáról Felhasználó a Szolgáltatót nem tájékoztatja, vagy Felhasználó a megváltozott adatait nem módosítja, Szolgáltató az adatok változásával összefüggésben felmerülő következményekért való felelősségét kizárja.

3.3.9. Ha a Felhasználó jelszavát elfelejti, módja van arra, hogy a megrendelés során megadott e-mail címén keresztül  új jelszó küldését kezdeményezze a Szolgáltatónál. 

3.3.10. Szolgáltatót megilleti a Polgári Törvénykönyv 6:59. § szerinti szerződési szabadság elve, amely alapján szabadon választhatja meg a másik szerződő felet, akaratán kívül nem kötelezhető arra, hogy bármely személlyel szerződéses jogviszonyba lépjen.

3.3.11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen

  1. valótlan vagy hiányos adatok megadása;
  2. a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, a Szolgáltató, vagy más Felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével történő bármilyen visszaélés esetén,
  3. a választott Szolgáltatáscsomagtól (térítés ellenében, térítésmentes szolgáltatástól is) függetlenül a Szolgáltatóval, a Szolgáltató munkatársával szemben tanúsított rosszindulatú megnyilvánulás, nem megfelelő kommunikáció, hangnem és kifejezésmód alkalmazása esetén akár szóban, akár írásban történik a kapcsolattartás.

3.3.12. A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató a Felhasználót e-mail üzenetben tájékoztatja.

3.3.13. Felhasználó a Nemzeti Adó-és Vámhivatallal történő kommunikációt (a továbbiakban: NAV) - adatok elküldése a Hivatal felé - kizárólag a NAV rendszerében történő regisztrációt követően (és a szükséges adatokat a "Beállítások/Saját cégadatok" menüpont alatt kitöltve) tudja igénybe venni. A Felhasználónak a NAV rendszerébe kötelező bejelentenie - a szerződéskötéstől számított - 15 napon belül, hogy a jelen Szolgáltatást veszi igénybe.

3.4. Online ügyintézés

3.4.1 Szolgáltató a megrendelés teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja. Amennyiben Felhasználó a papíralapú megrendeléstől nem tud eltekinteni, úgy ezzel kapcsolatban felmerülő kérését  a Szolgáltató felé külön,  írásban kell jeleznie.

3.4.2. Szolgáltató a megrendelési folyamat során és a Szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt vállalja Felhasználó teljeskörű tájékoztatását. Felhasználó felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos figyelése, mert a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó üzenetek a megadott címre érkeznek. Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg Felhasználó részére, úgy kérheti ezek pótlását az ufsz@onlineszamlazo.hu e-mail címen keresztül.

3.4.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató a Felhasználók számára elmenthető és kinyomtatható formában a Szolgáltató Weboldalának nyitó oldaláról közvetlenül érhető el.

 

4. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK KIEGYENLÍTÉSE

4.1. Új megrendelés esetén

4.1.1. Felhasználó a térítésköteles Szolgáltatás megrendelésével elfogadja, hogy a Szolgáltatás díjfizetési kötelezettséggel jár.  Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás díjáról elektronikus díjbekérőt állít ki, melyet elektronikus úton küld meg a Felhasználó által megadott kapcsolattartói e-mail címre. A Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének visszaigazolásával egyidejűleg küldi meg a díjbekérő számlát, melyet Felhasználónak a díjbekérő számlán feltüntetett 8 napon belül kell teljesítenie. Amennyiben Felhasználó a díjbekérő számla szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget 8 napon belül, az elektronikus úton kötött szerződéstől a Szolgáltató jogosult indokolás nélkül elállni.  

4.1.2. A szolgáltatási díj beérkezését követően a Szolgáltató végleges elektronikus számlát állít ki, amelyet elektronikus úton küld meg a Felhasználó részére. A kiállított számla pénzügyi teljesítést már nem igényel.

4.2. A szolgáltatás fenntartása esetén 

4.2.1. A Szolgáltató a szolgáltatás további meghatározott időtartamig történő fenntartása érdekében a hatályban lévő szerződés előfizetéses időszakának lejárati napja előtt, éves előfizetés esetén 30 nappal korábban, havi előfizetés esetén 8 nappal korábban értesítést, valamint elektronikus díjbekérőt küld a Felhasználó számára.

4.2.2. Amennyiben a Felhasználó a díjbekérő számlát a hatályos szerződésben foglalt lejárati napig nem teljesíti, a Szolgáltató korlátozza a szolgáltatás hozzáférhetőségét az ingyenes Szolgáltatáscsomag erejéig, mindaddig, amíg a díjbekérő nem kerül kiegyenlítésre, vagy a Felhasználó a Szolgáltatást fel nem mondja.

4.2.3. Amennyiben a Felhasználó 8 napon belül teljesíti a díjbekérő számlát, a Szolgáltató a meghatározott további előfizetéses időszakban  fenntartja az általa nyújtott szolgáltatást. A díjbekérő teljesítését követően a Szolgáltató végleges elektronikus számlát állít ki, amelyet elektronikus úton küld meg a Felhasználó részére. A kiállított számla pénzügyi teljesítést már nem igényel.

4.2.4. A Felhasználó banki átutalás útján tudja kiegyenlíteni a szolgáltatás díját.

4.2.5. A Felhasználó késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató jogosult dönteni a szerződés megkötéséről és a szolgáltatás nyújtásáról. Késedelembe esés napja a díjbekérőn feltüntetett fizetési határidő napját követő első nap.

4.3. Szolgáltatáscsomag változtatása

4.3.1. Szolgáltató a Számlázóprogram azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Felhasználó által igénybe vett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

4.3.2. A megrendelt Szolgáltatáscsomag megváltoztatására az alábbiak szerint van lehetősége a Felhasználónak:

  • a kevesebb Szolgáltatást magában foglaló, így alacsonyabb térítési kategóriába tartozó csomagra váltás igényének bejelentése és teljesítése a szerződés lejártát megelőzően, éves előfizetés esetén évfordulókor tehető meg, havi megrendelés esetén a következő hónapra vonatkozó díjbekérő megküldésekor szükséges jelezni,
  • a több szolgáltatási elemet magában foglaló, így magasabb térítési kategóriába tartozó csomag választására bármikor lehetősége van a Felhasználónak.

4.3.3. Az alacsonyabb térítési kategória alatt a térítésmentes csomagot is érteni kell, ilyen csomagra váltás esetén díjat nem térít vissza a Szolgáltató, a magasabb csomagra váltás esetén elegendő az előfizetési időszakra a különbözeti díjat megfizetnie a Felhasználónak. Magasabb díjcsomagra váltás esetén az előfizetési időszak nem módosul. Amennyiben a Felhasználó a magasabb díjcsomagra váltás esetén az előfizetési időszakot is meg kívánja hosszabbítani, e-mail útján értesítenie kell a Szolgáltatót ezen szándékáról.

5. ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK, A SZOLGÁLTATÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI

5.1. Szolgáltató felelőssége, jogai és kötelezettségei

5.1.1. Szolgáltató törekszik a szolgáltatás nyújtás folyamatos biztosítására, a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartja, hogy a Felhasználónak a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

5.1.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tekintetében Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást – éves átlagban 99.9%-os rendelkezésre állás mellett – a Felhasználó részére a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítja. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

5.1.3. A Szolgáltató köteles minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Felhasználó magatartása okozott. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás esetleges leállásából eredő károkért. Amennyiben a szolgáltatás leállása vagy rendellenes működése minden kétséget kizáróan Szolgáltató tevékenységére vagy mulasztására vezethető vissza, az ebből eredő károkért Szolgáltató kizárólag a Felhasználó által megfizetett szolgáltatási díj erejéig felel.

5.1.4. Szolgáltató jogosult a szolgáltatásainak tartalmát és díját felülvizsgálni, és a piaci viszonyok figyelembevételével szükség esetén azokat egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a szolgáltatás tartalmának, valamint díjának módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles Weboldala nyitóoldalán közzétett hírben, és a Felhasználó részére küldött e-mail üzenetben Felhasználót tájékoztatni. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett előfizetési időszakban fizetendő díjakat nem érinti.  Amennyiben a Felek között a szerződés lejár és a Felhasználó ezt követően a megemelt áron nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, választhat másik csomagot vagy kérheti a felhasználói fiókja törtélését a Szolgáltatótól.

5.1.5. A Szolgáltató a szolgáltatás keretében kizárólag a szoftveres környezetet biztosítja, azon belül az egyes Felhasználók tárhelyén lévő tartalmat a Felhasználók biztosítják a számlák és díjbekérők kiállításával, egyéb információk feltöltésével. Szolgáltató ezen információkat nem ellenőrzi, azoknak csak tárhelyet biztosít. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a tárhelyén tárolt és közzétett információk jogszerűségéért. 

5.1.6. A Szolgáltató a tárhelyszolgáltatás tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 2. § lc.) pontban meghatározott közvetítő szolgáltató. A Felhasználó tárhelyén közzétett információért felelősség csak e törvényben meghatározottak szerint terheli a Szolgáltatót. Szolgáltató  emellett a 2. § m.) pontjának megfelelően alkalmazásszolgáltatónak minősül az elektronikus hírközlő hálózat felhasználásával a szoftverhez való hozzáférés biztosításával, valamint kapcsolódó szolgáltatások biztosításával webes felületen több felhasználó számára, havi- vagy éves ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenes formában.

5.1.7. Amennyiben Szolgáltató az Ekertv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Ekertv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el a Felhasználó által a tárhelyén elhelyezett jogsértő adatokat vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza.

5.1.8. Amennyiben büntető ügyekben eljáró bíróság a Szolgáltató tárhelyén tárolt elektronikus adat ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, Szolgáltató a bíróság erről szóló határozata alapján az Elker. tv. 12/A §-ban foglaltak szerint jár el és ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolítja tárhelyéről a bírósági határozatban megjelölt elektronikus adatot. Szolgáltató az elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges eltávolítását a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül hajtja végre és erről az érintett Felhasználót, vagy, ha a tárolt elektronikus adat nyilvánosan hozzáférhető volt a tárhely felhasználóit haladéktalanul tájékoztatja. Szolgáltató ezen eljárása nem számít a Szerződés megszegésének.

5.1.9. Amennyiben a bíróság később az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti, vagy a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat visszaállítására kötelezi a Szolgáltatót, ennek a Szolgáltató a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül tesz eleget.

5.1.10. Amennyiben a szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme a Szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik – és ez meghaladja 72 órát – minden megkezdett naptári nap után a szolgáltató a szerződés eredeti lejáratának napjához képest további 2 napon át biztosítja díjmentesen a Felhasználó számára az általa megrendelt szolgáltatást.

5.2. Felhasználó felelőssége, jogai és kötelezettségei

5.2.1. Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatást kizárólag annak céljának és rendeltetésének megfelelően használja. Szolgáltató jogosult külön felszólítás nélkül azonnal felfüggeszteni a szolgáltatást és a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Felhasználó megsérti a szolgáltatás használatával a hatályos magyar, európai uniós és nemzetközi jogszabályokat.

5.2.2. Felhasználó a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelősséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése esetén Felhasználó ezen harmadik személy magatartásáért, mint sajátjáért felel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó adataival az adminisztrációs felületre bejelentkezett megbízott által elvégzett technikai és egyéb beállítások következményeiért. 

5.2.3. Szolgáltató az általa észlelt jelen ÁSZF-be ütköző cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti, a rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetében a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

5.2.4. Amennyiben Felhasználó tevékenysége folytán a cselekmény súlyosságára való tekintettel a Szolgáltató szerverét is korlátozások érik, Felhasználó köteles a korlátozás/kitiltás által Szolgáltatónak okozott teljes kárt megtéríteni, ideértve a Szolgáltató közvetett kárát és elmaradt hasznát is. 

5.2.5. A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a szolgáltatás biztonságát, ideértve különösen:

  • hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy felhasználói fiókba, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
  • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  • bármilyen olyan rendszert vagy megoldást használni, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Weboldal vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

5.2.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

6.    ADATVÉDELMI ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

6.1. A szolgáltatás igénybevétele során Szolgáltató által kezelt személyes adatokra vonatkozólag az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

6.2. Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a Szolgáltató weboldalán elérhető adminisztrációs felületre való bejelentkezéshez szükséges azonosítókat, jelszavakat titokban tartani. Felhasználó köteles ezen belépési adatok biztonságos kezelésére fokozottan ügyelni, és minden tőle elvárható óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy megelőzze a belépési adatok elvesztését vagy illetéktelen személyek által történő megismerését. Felhasználó teljeskörűen felel a jogosulatlan használatból eredő károkért, amennyiben elmulasztotta az adatok titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. Felhasználó köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, ha észleli vagy gyanúja merül fel annak tekintetében, hogy belépési adatait illetéktelen személyek ismerhették meg. 

7. ELÁLLÁSI JOG

7.2. Felhasználó a szerződés megkötése napjától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Amennyiben szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Jelen Szolgáltatás esetén a megrendelés visszaigazolásával kezdetét veszi a szerződés teljesítése Szolgáltató részéről (visszaigazolással együtt aktiválódik a szolgáltatás), így a Felhasználót a visszaigazoló e-mail üzenet megérkezése előtt illeti meg a szerződéskötési ajánlatának visszavonása.

7.3. Felhasználó az elállási vagy felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

7.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát Szolgáltató részére postai levél vagy e-mail útján. Felhasználó e célból felhasználhatja a 45/2014. Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, amelynek megfelelő mintát a jelen ÁSZF Melléklete tartalmazza. 

7.5. Elállás esetén a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

7.6. Nem illeti meg a Felhasználót az felmondás joga a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

7.7. A Felhasználót a visszaigazolt megrendelés alapján a Szolgáltatás tekintetében az elállási jog nem illeti meg azon körülményekre tekintettel, mely szerint

  • a Szolgáltató a Felhasználónak a megrendelés során kifejezett, előzetes beleegyezése alapján kezdi meg a szolgáltatás teljesítését,
  • a Felhasználó a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti felmondási jogát.

7.8. A fentiek tekintetében Felhasználót sem elállási, sem felmondási jog nem illeti meg a szolgáltatás aktiválást követően. 

7.9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a 3.11. c) pontba foglalt Felhasználói magatartás tanúsítása esetén azonnali hatállyal felmondja a Szolgáltatást.

 

8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

8.1. Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés a kiválasztott Szolgáltatáscsomag szerint meghatározott időtartamra jön létre a Felek között. Kivételt képez ez alól minden olyan szolgáltatás, aminek határozott időtartamát a Felek másképp határozzák meg a szerződés kötésekor. 

8.2. Felhasználó a Szolgáltató általi egyoldalú ÁSZF, továbbá szolgáltatási tartalom vagy díjmódosításról való tudomásszerzését követő 30 napon belül – a módosítássokkal való egyet nem értése esetén – jogosult a szolgáltatást 30 napos határidővel felmondani éves előfizetés esetén, havi előfizetés esetén a tudomásszerzést követő 8 napon belül, 8 napos határidővel. Ilyen esetben sem jár vissza a szolgáltatás díja a Felhasználó részére.

8.3. A díjmódosítást megelőzően visszaigazolt megrendelések vonatkozásában a felmondási idő lejártáig Felhasználóra a szolgáltatás visszaigazolásakor hatályos díjszabás vonatkozik.

8.4. Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, amennyiben Felhasználó fizetési kötelezettségének Szolgáltató felszólítása ellenére, az abban megjelölt – legalább 8 nap tartamú – póthatáridőig nem tesz eleget.

8.5. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Felhasználó magatartása a jelen ÁSZF-ben megjelölt szabályokba, tilalmakba ütközik, továbbá amennyiben őt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely a Felhasználónak felróható, illetve amelyről a szolgáltatás megrendelésekor Felhasználónak tudomása volt.

8.6. Szolgáltató azonnali hatályú felmondása nem érinti a megrendelt szolgáltatási időszakra vonatkozó teljes díjigényét. Szolgáltató a szolgáltatással nem fedezett időszakra vonatkozó díjra Felhasználó szerződésszegése folytán bánatpénz jogcímen jogosult.

8.7. Felhasználó a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján bármikor felmondhatja a jelen ÁSZF szerint díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatást magában foglaló szerződést a felmondással érintett hónap végéig terjedő felmondási idővel. Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza.

8.8. A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek teljesítése alól.

8.9. Amennyiben a meghatározott időtartamra vásárolt Szolgáltatáscsomagot a Felhasználó, a meghatározott időtartam letelte után nem hosszabbítja meg vagy nem rendel új csomagot, a Felek között a szerződés megszűnik.

8.10. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén  a Szolgáltató törli a tárhelyén található Felhasználói számlákat, adatokat. A törlés előtt Felhasználónak 30 napja áll rendelkezésre, hogy letöltse és elmentse adatait. A mentésre rendelkezésre álló 30 napos időtartam  alatt Felhasználó a Szolgáltató által korlátozott módon éri el a fiókját, és abban kizárólag adatok letöltésére, illetve mentésére szóló funkciókat vehet igénybe. A Szolgáltató technikai megoldást nyújt Felhasználónak arra, hogy a tárhelyének adatait széles körben használt és olvasható file formátumban exportálhassa a rendszerből.

8.11.  A Szolgáltató nem felel azért, ha a Felhasználó 30 napon belül nem exportálta ki adatait. A Felhasználónak, mint gazdálkodó szervezetnek a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerint a gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni. A Felhasználónak, mint adóalanynak kell megőriznie az általa kibocsátott számlákat. A 30 napos határidőt követően a Szolgáltató törli a tárhelyén fellelhető számlákat, a számlák meg nem őrzéséért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

9. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

9.1. Szolgáltató weboldala, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

9.2. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a tárterületén Felhasználó által szolgáltatott információval, tartalmakkal kapcsolatban. Amennyiben Felhasználó ilyen jellegű tevékenységével vagy mulasztásával akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek részére kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni.

9.3. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó vagy harmadik személyek számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a szolgáltatás használatával kapcsolatban. Felhasználó érdekkörébe eső, illetve általa elkövetett vagyoni vagy nem vagyoni jellegű károkozásért a Szolgáltató kizárja a felelősségét (pl. tévesen kiállított számla).

9.4. A Szolgáltató nem felel, amennyiben a Felhasználó oldalán felmerült okból kifolyólag nem működik megfelelően a Szolgáltatás.

9.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalán, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Weboldalát más domain név alá helyezze át.

9.6. Felhasználó a számlázási szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.

10. Szerzői jogok

10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

10.2. Szolgáltató valamennyi, a Weboldalon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logó stb.) használatára jogosult. A megrendelés, a Weboldal használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

10.3. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

11. PANASZOK BEJELENTÉSE, KEZELÉSE

11.1. Amennyiben Felhasználónak akár a Szolgáltató weboldalának üzemelésével, vagy a szolgáltatással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be.

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

E-mail: ufsz@onlineszamlazo.hu

Postacím: 1191 Budapest, Kisfaludy utca 16. 6/18.

Telefon: +36 30 426 6905

 

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS

12.1. A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Ha ez nem vezet eredményre, a jogviták eldöntésére elsődlegesen mediációs eljárást kezdeményeznek.

12.2. Amennyiben a Felek között felmerülő vitás kérdések egymás közötti egyeztetés útján, illetve mediációs eljárás keretében sem rendeződnek, illetve a Felhasználó által a szolgáltatás tárgyát érintően tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatók, Felhasználó jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

12.3. A Felhasználó, mint fogyasztó és Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

12.4. Békéltető testület: a termékek és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a természetes személy végfelhasználó mellett a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval, illetve szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

11.5. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

13. AZ ÁSZF HATÁLYA

13.1. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.

13.2. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

13.3. Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának dátuma szerint érvényes Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

13.4. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban e-mail útján vagy weboldalán közzétett hír formájában értesíti.

© 2001 - 2022 Net-Tech Consulting Kft. Minden jog fenntartva.
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!