Adatkezelési Tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A LETÖLTÉS-ért kattintson ide!
a Net-Tech Consulting Kft. által az

Online Számlázó (www.onlineszamlazo.hu) szolgáltatáshoz fűződően

kezelt adatokra vonatkozóan 

 

1. BEVEZETÉS

A Net-Tech Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint az onlineszamlazo.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető Online Számlázó szolgáltatás  üzemeltetője a jelen Adatvédelmi Tájékoztató útján tájékoztatja a Weboldal látogatóit, valamint az Online Számlázó szolgáltatás megrendelőit (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) adatkezelési tevékenységéről, az általa kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, adatfeldolgozók igénybevételéről, valamint az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmának módosítására, melyek eredményeként bekövetkezett változásokról előzetesen értesíti az érintetteket.

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Net-Tech Consulting Kft.

Levelezési cím: 1191 Budapest, Kisfaludy u. 16. 6. em. 18.

Cégjegyzékszám: 01-09-734001

E-mail cím: ufsz@onlineszamlazo.hu

Honlap: www.onlineszamlazo.hu

Telefonszám: +36 30 426 6905

2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval érintett adatkezelési tevékenységek elsődlegesen a Weboldalon keresztül történő megrendelések teljesítése és az Online Számlázó szolgáltatás igénybevétele, továbbá panaszok kezelése, kapcsolattartás, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és – amennyiben az Érintett feliratkozott – hírlevél küldése érdekében történnek, és az érintett önkéntes hozzájárulásán valamint adatkezelő jogos érdekén, továbbá szerződéses valamint jogszabályi kötelezettségeken alapulnak.

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok helyességéért, pontosságáért és időszerűségéért – tekintettel arra, hogy azokat nem az Adatkezelő adja meg – az adatközlő személyek felelősek. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi.

Arra való tekintettel, hogy az Online Számlázó szolgáltatás használata során a számlakiállítás természetéből fakadóan a Felhasználók saját ügyfeleikre, megrendelőikre vonatkozó személyes adatokat is Adatkezelő (ezen adatok tekintetében azonban mint adatfeldolgozó) rendelkezésére bocsátják, Adatkezelő ezúton is felhívja a Felhasználók figyelmét a saját partnereik részére történő tájékoztatási kötelezettségük teljesítésére, ennek keretében a Net-Tech Consulting Kft. mint számlázási szolgáltatást végző adatfeldolgozó feltüntetésére.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat más részére kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott okból adja át további adatkezelés céljából.

3. EGYES ADATKEZELÉSEK

3.1. ADATKEZELÉS AZ ONLINESZAMLAZO.HU WEBOLDALON

3.1.1. A WEBOLDAL MEGTEKINTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ADATKEZELÉS

A Weboldalra érkező Felhasználó egyes technikai jellegű adatai automatikusan naplózásra kerülnek az Adatkezelő által üzemeltett szerveren. Ilyen technikai jellegű adatok az Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelés célja: a honlap technikai üzemeltetése, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása az oldal megfelelő működése céljából.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: az onlineszamlazo.hu weboldal valamennyi látogatója

Kezelt adatok köre: IP cím, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja

Adatkezelés időtartama: 1 hét

3.1.2. COOKIE KEZELÉS

Cookie-k engedélyezése esetén a weboldal megtekintésével kis méretű adatcsomagok kerülnek a felhasználó számítógépén elhelyezésre. A cookie-k célja, hogy az oldal felhasználóinak kényelmét szolgálják, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokkal.

Mindemellett amennyiben a Felhasználó nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt az általa használt böngésző beállításaiban letilthatja.

Szolgáltató

Cookie neve

Adatkezelés célja

Időtartama

Net-Tech Kft.

PHPSESSID

A munkamenet azonosítója

Látogatás ideje

Google Ireland Ltd.

_gat_gtag_UA

Analytics kérelmek kezelése

1 nap

Google Ireland Ltd.

_ga

Felhasználók megkülönböztetése

2 év

Google Ireland Ltd

_gid

Felhasználók megkülönböztetése

1 nap

Net-Tech Kft.

portalmgrSettings_xxx

Weboldal működés biztosítása

1 év

Adatkezelés célja: a honlap technikai üzemeltetése, a felhasználók böngészésének elősegítése, a felhasználói élmény növelése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: az onlineszamlazo.hu weboldal valamennyi látogatója

Kezelt adatok köre: IP cím, meglátogatott oldal címe, a munkamenet azonosítása

Adatkezelés időtartama: a Felhasználó böngészőjében történő törlésig, de legfeljebb az egyes Cookie melletti időtartamig.

3.1.3. ONLINE SZÁMLÁZÓ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

Az Online Számlázó használatához a szolgáltatás Weboldalon keresztüli megrendelése szükséges, mely során a Felhasználónak nyilatkoznia kell a szolgáltatást igénybe venni kívánó számlakibocsátó számlázási adatairól, valamint a kapcsolattartóként kijelölt személy egyes személyes adatairól.

3.1.3.1. FELHASZNÁLÓ KAPCSOLATTARTÓI ADATAI

Az Adatkezelő és Felhasználó közös jogos érdeke a kapcsolattartói adatok kezelése, mivel az szükséges az Adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartáshoz, a szerződött partner részére a megkötött szerződéssel kapcsolatban történő értesítés küldéséhez. A kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli az Adatkezelő, így a kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek.

Adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel lehetővé tétele

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Érintettek köre: Felhasználó kapcsolattartója

Kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma

Adatkezelés időtartama: az érintett kapcsolattartói minőségének megszűnéséig

3.1.3.2. FELHASZNÁLÓ SZÁMLÁZÁSI ADATAI

Az Online Számlázó szolgáltatás megrendelése során Adatkezelő rendelkezésére bocsátott számlázási adatok az Adatkezelő ügyfélkörére tekintettel és a szolgáltatás jellegéből fakadóan jellemzően nem minősülnek személyes adatnak, kivéve, amennyiben ezen adatok bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkoznak.

Adatkezelés célja: megrendelés rögzítése és teljesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges  (2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (1) bek.)

Érintettek köre: Felhasználó

Kezelt adatok köre: név, székhely címe, adószám, feltüntetése esetén közösségi adószám és egyéb üzenet a szolgáltató részére

Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 8. naptári év végéig

Adattovábbítás: a megadott számlázási adatok Adatkezelő számviteli, jogszabályon alapuló kötelezettségeinek teljesítéséhez továbbításra kerülnek Adatkezelő könyvelését ellátó adatfeldolgozó részére

3.1.4. ONLINE SZÁMLÁZÓ SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN KEZELT TOVÁBBI ADATOK

A szolgáltatás személyre szabott működése érdekében Felhasználó a megrendeléshez valamint kapcsolattartáshoz szükséges adatokon túl a szolgáltatás használata során további adatokat is az Adatkezelő rendelkezésére bocsáthat, illetve egyes azonosítók Adatkezelő  által kerülnek kiosztásra. Amennyiben ezen adatok a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat tartalmaznak, Adatkezelő az alábbiak szerint jár el.

Adatkezelés célja: Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás személyre szabott működtetése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Érintettek köre: Felhasználó

Kezelt adatok köre: bankszámla adatok, NAV felhasználói és technikai adatok, E2K adatok, API adatok

Adatkezelés időtartama: az adatszolgáltatás időpontjától a szerződés megszűnését követő 30. napig

3.1.5. FELHASZNÁLÓ ÜGYFELEIRE VONATKOZÓ ADATOK

Az Online Számlázó szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott, saját ügyfeleikre, megrendelőikre vonatkozó számlázási adatok tekintetében a Net-Tech Consulting Kft. kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet lát el.

Ezen adatokra vonatkozóan a Net-Tech Consulting Kft. az adatkezelést értintő érdemi döntést nem hoz, azokat kizárólag a Felhasználó mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, és az adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli, saját céljára adatkezelést nem végez. A Felhasználó által rendelkezésére bocsátott, megrendelői, vásárlói számlázási adatokat a Net-Tech Consulting Kft. az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés megszűnése esetén, amennyiben Felhasználó, mint adatkezelő másként nem rendelkezik a Szolgáltató mint adatfeldolgozó részére rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében, Szolgáltató a szerződés megszűnését követő 30. nap elteltével törli a tárhelyén található Felhasználói számlákat, adatokat.

A számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerint a gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni. A Felhasználónak, mint adóalanynak kell megőriznie az általa kibocsátott számlákat, a 30 napos határidőt követően a Szolgáltató törli a tárhelyén fellelhető számlákat, a számlák meg nem őrzéséért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót, ha úgy véli, hogy valamely utasítása az Európai Unió irányadó jogába vagy valamely hatályos magyar jogszabály rendelkezéseibe ütközik. 

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevétele során részére átadott adatokat jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve, valamint a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben továbbíthatja jelen Adatvédelmi Tájékoztató 4. pontjában meghatározott címzettek részére.

3.1.6. API HOZZÁFÉRÉS

Az Online Számlázó szolgáltatás lehetőséget nyújt a számlázóprogram funkcióinak API-n keresztül történő elérésére és használatára, a külön API dokumentációban foglaltak szerint.

API-n keresztül azon, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokhoz lehet hozzáférni, melyek a Weboldalon keresztül is elérhetőek, és amely adatok tekintetében a Net-Tech Consulting Kft. kizárólag adatfeldolgozói szerepet lát el.

Ezen adatok tekintetében a Szolgáltatás Felhasználója minősül adatkezelőnek, így mind az ezekhez történő hozzáférést, mind a további adatkezelési műveleteket Felhasználó határozza meg.

3.2. TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

3.2.1. KAPCSOLATFELVÉTEL (WEBOLDALON KERESZTÜL, E-MAIL VALAMINT TELEFON ÚTJÁN TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS)

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás iránt érdeklődő személyek a Weboldal üzenetküldési űrlapján keresztül, továbbá e-mail valamint telefon útján kérhetnek további tájékoztatást Adatkezelőtől. Adatkezelő az érintett kérdéseit az információkéréssel megegyező úton válaszolja meg. Az érintett az adatkezelés céljával összhangban önkéntesen járul hozzá ahhoz, hogy amennyiben a kapcsolatfelvétel során személyes adatait is Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a kérdések megválaszolása vagy pontosítása érdekében.

Adatkezelés célja: információkérés, tájékoztatás, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása;

Érintettek köre: Adatkezelővel információkérés céljából kapcsolatba lépő természetes személyek

Kezelt adatok köre:

- Weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén név, e-mail cím, üzenet, valamint feltüntetése esetén telefonszám

- E-mail valamint telefon útján történő tájékoztatás esetén a megkeresés során önkéntesen megadott személyes adatok

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 2 évig

3.2.2. HÍRLEVÉLKÜLDÉS

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Érintett a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet.

A hírlevélről történő leiratkozás valamint az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja biztosítani hírlevelek küldését az érintett részére.

Adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, stb.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: hírlevélre feliratkozó érintettek

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: a hírlevélre történő feliratkozástól az érintett kérésére történő törlésig (hírlevélről történő leiratkozásig)

4. ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1. FELHASZNÁLÓRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

2018. július 1-től jogszabályon alapuló (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény) adatszolgáltatási kötelezettségeknek megfelelően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Online Számla rendszerébe továbbításra kerülnek azon számlaadatok, amelyekre vonatkozóan a belföldi adóalanyra áthárított általános forgalmi adó – áfa – összege nagyobb vagy egyenlő, mint 100 ezer forint. Az adatbejelentés a számla kibocsátásra kötelezett adóalany kötelezettsége, azonban az Online Számlázó szolgáltatás mint számlázóprogram használata és megfelelő konfigurálása esetén a kritériumnak megfelelő számlák automatikusan bejelentésre kerülnek az adóhatóság felé.

Az Online Számlázó szolgáltatás használata során Felhasználó választása szerint arról is rendelkezhet, hogy a fentiektől függetlenül valamennyi kiállított számla adattartalma automatikusan továbbításra kerüljön az adóhatóság felé.

4.2. ADATTOVÁBBÍTÁS ADATKEZELŐ ADATFELDOLGOZÓI RÉSZÉRE

Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Adatkezelő az Online Számlázó szolgáltatás üzemeltetésén túl kiterjedt informatikai tevékenységet nyújt egyéb szolgáltatásait (pl.: domainregisztráció, tárhelyszolgáltatás) igénybe vevő partnerei részére, így jelen Szolgáltatás nyújtásához szükséges informatikai feltételeket is további adatfeldolgozó igénybevétele nélkül önállóan teljesíti.

Könyvelés:

Név: Venilia Vellum Kft.

Székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.

Rendszergazdai feladatok:

Név: Both Zsolt ev.

Székhely: ___________________

5. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségéhez igazodóan olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK

Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet kezelt adataival kapcsolatosan. Adatkezelő az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, miszerint személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte, vagy a jövőben közli, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett joga és kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása és az érintett személyének beazonosítását követően, a kérelemben foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést Adatkezelő haladéktalanul végrehajtja, és erről érintettet tájékoztatja.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte
  • visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  • tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
  • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte.

A szerződés tartama alatt, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség, az érintett nem kérheti adatai törlését.

Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 25 napon belül eleget tesz Adatkezelő. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban jogosult megtagadni az Adatkezelő, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről Adatkezelő értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Eljárási szabályok

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Panasz az Adatkezelőnél

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy az Adatvédelmi Tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy azt jelezheti Adatkezelő alábbi elérhetőségein:

Net-Tech Consulting Kft.

Levelezési cím: 1191 Budapest, Kisfaludy u. 16. 6. em. 18.

E-mail cím: ufsz@onlineszamlazo.hu

Adatkezelő az érintett panaszára soron kívül, de legkésőbb 25 napon belül írásban válaszol és a panaszolt tevékenységet indokoltság esetén orvosolja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint Adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2019. május 24. napján lép hatályba.

© 2001 - 2022 Net-Tech Consulting Kft. Minden jog fenntartva.
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!